Regulamin sklepu Pieluchowanie wielorazowe

 1. Właścicielem sklepu internetowego Pieluchowanie wielorazowe jest firma Pieluchowanie wielorazowe Agnieszka Ambrożuk (dalej zwany Sprzedawcą) z siedzibą w Pile, ul. Kolbe7a/7, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 607-004-22-83, REGON: 364471217

 2. Adres prowadzenia działalności (adres sklepu) – Piła, al. Niepodległości 21,

  adres sklepu internetowego: http://pieluchowaniewielorazowe.pila.pl/;

  adres strony internetowej: pieluchowaniewielorazowe.pl,

  e-mail:aga.ambrozuk@pieluchowaniewielorazowe.pl, tel. 791 260 634,

  Numer konta bankowego: 26 1950 0001 2006 7034 1918 0002 Pieluchowanie wielorazowe Agnieszka Ambrożuk

 3. Dokonanie zakupu w sklepie Pieluchowanie wielorazowe oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową

 5. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z ochroną prywatności (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

 6. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

Umowa kupna sprzedaży

 1. Szczegółowe informacje dotyczące towaru, w tym cena i inne dodatkowe opłaty jeśli występują, znajdują się w opisie produktu, jego opakowaniu lub załączonej instrukcji.

 2. Umowę kupna sprzedaży uważa się za zawartą po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym Pieluchowanie wielorazowe.

 3. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówień na stronie sklepu, telefonicznie, mailowo

 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego mailowo lub telefonicznie

 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Pieluchowanie wielorazowe wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Oferta handlowa sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 6. Formą płatności jest gotówka w sklepie, płatność kartą, przelew lub płatność za pobraniem.

 7. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

 8. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

 9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 10. Sposoby, koszty i terminy dostawy oraz płatności są szczegółowo wymienione w sekcji Warunki Dostawy, a także podawane i automatycznie obliczanie na stronie z zamówieniem.

 11. Zamówienia, których towary dostępne są w sklepie realizowane są w ciągu 1-5 dni. Gdy zaistnieje potrzeba zamówienia produktów, termin może zostać wydłużony. Kupujący zostanie o tym poinformowany.
 12. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy przewozowej.
 13. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego z firmą przewozową w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionych produktów.

 14. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 15. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 16. Produkty marki Billou oraz Duduś wysyłane są w terminie do 7 dni, najczęściej jednak jest to szybciej.
 17. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane.

 18. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Gwarancja i reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sprzedawcy na koszt własny reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 2. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z dokonanego zakupu można zrezygnować w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie jednej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 3. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (e-mailem lub pocztą):

  Pieluchowanie wielorazowe Agnieszka Ambrożuk

  ul. Ojca Kolbe 7a/7

  64-920 Piła

  email: aga.ambrozuk@pieluchowaniewielorazowe.pl

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. towary oferowane w opcji "Dostępne na zamówienie";

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na dane towary i poinformowania o tym fakcie Kupującego.

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Regulamin Wypożyczalni akcesoriów dziecięcych Pieluchowanie wielorazowe


§1 Informacje ogólne


Wypożyczalnia – Pieluchowanie wielorazowe prowadząca wypożyczalnię akcesoriów dziecięcych, której Siedziba znajduje się w Piła przy ulicy Kolbe 7a/7.
Klient – osoba fizyczna zawierająca umowę najmu z Wypożyczalnią w celach innych niż zarobkowe.
Cennik – załącznik do Regulaminu przedstawiający opłaty oraz dodatkowe warunki najmu. Zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.
Niniejszy Regulamin jest dołączany każdorazowo do umowy najmu sprzętu.§ 2 Zawieranie umów najmu sprzętu wypożyczalni


1. Wypożyczalnia wynajmuje Klientom akcesoria dziecięce wg dostępności w jej siedzibie w Pile. Wypożyczanie prowadzone jest  stacjonarnie, z odbiorem osobistym przez Klienta oraz internetowo, poprzez wysłanie pocztą lub kurierem. Oferta akcesoriów do wynajęcia przedstawiana jest na stronie www Wypożyczalni, na prowadzonych przez nią stronach w portalach społecznościowych lub w siedzibie.
2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia wypożyczonego przedmiotu. Wypożyczenie odbywa się każdorazowo na podstawie podpisanej umowy, której integralnymi załącznikami są protokół odbioru, protokół zwrotu oraz regulamin wypożyczania.
3. Wraz z podpisaniem UMOWY WYPOŻYCZENIE Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.
4. Akcesoria odbierane i zwracane są przez Klienta osobiście lub pocztą/kurierem. Szczegóły wydania sprzętu uzgadniane są z wypożyczalnią telefonicznie lub mailowo.
5. Sprzęt wypożyczany jest osobie, która okaże dokument potwierdzający tożsamość oraz wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię (wysokość opłaty za najem oraz kaucji uzależniona jest od rodzaju sprzętu oraz terminu trwania UMOWY NAJMU, a stawki przedstawione są w CENNIKU).
6. Kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu sprzętu do Wypożyczalni. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu Klient zawiera umowę kupna z Wypożyczalnią, a utracony/ uszkodzony sprzęt staje się jego własnością. W przypadku zagubienia lub kradzieży sprzętu Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zapłatę Wynajmującemu kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionego lub skradzionego sprzętu, tj. uznaje się, że w dniu wypożyczenia została zawarta umowa kupna-sprzedaży.
7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim go wypożyczył oraz w terminie ustalonym w UMOWIE NAJMU. Klient jest zobowiązany zwrócić sprzęt Wynajmującemu na adres Wypożyczalni – Piła ul. Ojca Kolbe 7a/7.
8. Opłata za okres wypożyczenia oraz czynności dodatkowe (zgodnie z CENNIKIEM, w tym ewentualnej przesyłki)) pobierana jest w momencie zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym i potrącana jest z wpłaconej Kaucji. Kaucja może zostać wpłacona gotówką, przelewem lub kartą płatniczą
9. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest UMOWA NAJMU, po wniesieniu zapłaty wydane zostaje potwierdzenie wpłaty.
10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku ujawnienia się wady sprzętu, która uniemożliwia jego użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu lub akcesoriów dla dzieci.
13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień. Opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy najmu. Zwrot sprzętu następuje do godziny 17.00 w dniu zakończenia obowiązywania UMOWY NAJMU, z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zawarta tylko na okres, który kończy się w dzień powszedni, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z przedłużeniem umowy najmu o kolejny dzień. Przekroczenie umowy najmu o więcej niż 7 dni kalendarzowych jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna przedmiotu wypożyczenia. Cena przedmiotu jest równa wpłaconej kaucji oraz określona w CENNIKU i UMOWIE NAJMU.
14. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji określone są w CENNIKU Wypożyczalni.
15. Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu - ilość dni licząc od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu- przez dzienne stawki opłat odpowiadające terminowi na jaki została zawarta Umowa. Czas trwania Najmu ustala się w dniu wypożyczenia. Obowiązują stawki dzienne odpowiadające czasowi trwania najmu z dnia zawarcia umowy, niezależnie od ewentualnego przekroczenia przez Klienta czasu, na jaki umowa została zawarta.
16. Do czasu wypożyczenia nie zalicza się czasu transportu.
17. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wypożyczalnię.
18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
98. Klient ponosi odpowiedzialność za ponadnormatywne zużycie sprzętu, zniszczenie oraz zdekompletowanie sprzętu. W przypadku protokolarnego ustalenia ponadnormatywnego zużycia (np. przetarcia, rozprucia, zadarcia, zaciągnięcia, przegryzienia itp.) lub zniszczenia strony zgadzają się, że zawarta zostaje umowa kupna, a kaucja zaliczona na jej poczet.
20. Inne, nieujęte w Regulaminie kwestie, regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).
21. Administratorem danych osobowych Klientów Wypożyczalni jest Pieluchowanie wielorazowe Agnieszka Ambrożuk, ul. Ojca Kolbe 7a/7, 64-920 Piła. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu sprzętu oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni Pieluchowanie wielorazowe.
22. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu sprzętu.
23. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
24. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aga.ambrozuk@pieluchowaniewielorazowe.pl
25. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
26. Załączniki:
1) Cennik
2) Wzór Umowy Najmu Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni akcesoriów dziecięcych Pieluchowanie wielorazowe
 CENNIK
§ 1 Sprzęt                                             1-3 dni    4-7 dni     8-14 dni    15-30 dni       >30dni
Nosidło ergonomiczne
Skulart baby size               30zł         50zł           68zł           72zł             Ustalana indywidualnie
Nosidło ergonomiczne
Skulart standard                30zł        50zł           68zł           72zł             Ustalana indywidualnie

Nosidło ergonomiczne      30zł        50zł           68zł           72zł             Ustalana indywidualnie
Skulart Toddler

Nosidło ergonomiczne      24zł        30zł           35zł           40zł             Ustalana indywidualnie
Baby Angel

Osłonka polarowa dla chuściocha 8zł        10zł           15zł           20zł             Ustalana indywidualnie

Słuchawki EM’S 0+             15zł          30zł              38zł           40zł            Ustalana indywidualnie
Słuchawki EM’S 6m+          12zł          18zł              20zł           25zł          Ustalana indywidualnie§ 2 Inne opłaty1. Kaucja za nosidełko Skulart 240,00 zł
2. Kaucja za nosidełko Baby Angel 120,00 zł
3. Kaucja za słuchawki EM/S 0+ 100,00 zł
4.  Kaucja za słuchawki EM/S 6m+ 85,00 zł
5. Kaucja za osłonkę polarkową 52zł
5. Opłata za zwrot nosidełka bez kapturka 60,00 zł
6. Wysyłka 15,00zł


§ 3 Warunki dodatkowe


1. W przypadku zakupu nosidełka ergonomicznego Skulart w dniu zwrotu przedmiotu Najmu, nie pobiera się opłaty za pierwszych 7 dni Najmu.
2. Przedstawione ceny wyrażają się wartościami brutto, tj. z uwzględnieniem VAT.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wypożyczalni akcesoriów dziecięcych Pieluchowanie wielorazowe

UMOWA NAJMU …….....……...…………….
zawarta ……………..……. w Pile pomiędzy:
Imię i Nazwisko: ......................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................. Telefon: ..................................................
E-mail: ...................................................................................... zwanym dalej „Klientem”
a Pieluchowanie wielorazowe Agnieszka Ambrożuk, ul Ojca Kolbe 7a/7, 64-920 Piła, prowadzącym wypożyczalnię, zwanym dalej „Wypożyczalnią”.
§1 Przedmiot najmu
1. Przedmiotem Umowy jest oddanie Klientowi do używania sprzętu:
a) nosidełko ergonomiczne Skulart
Model: BABY/STANDARD / TODDLER – niepotrzebne skreślić Wzór: ...................................................................................................................
b) Wraz z akcesoriami (skreślić jeśli niedołączone):
 ..................................................................................................................…
c) nosidełko ergonomiczne Baby Angel
d) słuchawki wygłuszające dla niemowląt
0+, wzór……………………………………………..
6m+, wzór…………………………………………..
e) Łączna wartość sprzętu w PLN ................................., słownie:......................................................................................................................
2. Wypożyczalnia zapewnia, że sprzęt wynajęty Klientowi jest kompletny i w pełni sprawny, a Klient to potwierdza.
3. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu zawarta zostaje umowa kupna-sprzedaży za cenę odpowiadającą wartości uszkodzonego sprzętu wskazaną w §1 ust. 1 pkt c, a wpłacona Kaucja zaliczona na jej poczet.
§ 2 Kaucja
1. Najemca deponuje 100% wartości wynajmowanego sprzętu jako kaucję w kwocie ........... PLN (gotówką, kartą płatniczą, przelewem – niepotrzebne skreślić). Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie wynajmowanego sprzętu w stanie niepogorszonym, bez odsetek. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy.
2. Należność wynikająca z umowy najmu zostanie pobrana z wpłaconej Kaucji, a Kaucja zwrócona w wartości pomniejszonej o należności wynikające z Umowy.
§ 3 Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony ............ dni, w terminie:
a) Data początkowa - .....................…
 b) Data końcowa - ........................
2. Zwrot przedmiotu najmu opóźniony do 7 dni zostanie rozliczony wg stawek dziennych obowiązujących w Umowie.
3. W przypadku braku zwrotu przedmiotu najmu w ciągu 7 dni od daty końcowej Umowy wskazanej w §3 ust. 1 pkt b zawarta zostaje umowa kupna-sprzedaży za cenę odpowiadającą wartości sprzetu wskazaną w §1 ust. 1 pkt c, a wpłacona Kaucja zaliczona na jej poczet.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Najemca za najem sprzętu uiści opłatę w wysokości ............. złotych brutto za dzień. Czynsz będzie płatny przy zwrocie sprzętu.
2. Szczegółowo opłaty opisane są w Cenniku.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Z chwilą rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu najmowanego sprzętu w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia najmowanego sprzętu. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia przez Wypożyczalnię od Klienta zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu oraz dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa zostaje zawarta w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
Akceptuję warunki najmu zawarte w Umowie, Regulaminie wypożyczalni artykułów dziecięcych Pieluchowanie wielorazowe oraz Cenniku:
.............................…                                    .............................
Klient                                              Wypożyczalnia

Załącznik:
1) Regulamin Wypożyczalni akcesoriów dziecięcych Pieluchowanie wielorazowe


    Protokół wydania
Dzień wydania: ............................................ Potwierdzam odbiór sprzętu zgodnie z § 1 Umowy. Nie zgłaszam uwag do jego stanu technicznego, z którym zapoznałam/em się podczas wydania.
................................................
Klient

 Protokół zwrotu
Dzień zwrotu: ............................................ Naliczona opłata: ......................................
Stan techniczny sprzętu przy zwrocie (wykreślić niepotrzebne): a) BEZ UWAG b) UWAGI
c) Stan zwracanego sprzętu jest pogorszony ponad standardowe zużycie, w związku z czym Klient zobowiązany jest do jego zakupu. Wydano potwierdzenie wpłaty.
....................................................
Wypożyczalnia

Regulamin Wypożyczalni pieluszek wielorazowych Pieluchowanie wielorazowe

§1 Informacje ogólne

Wypożyczalnia – Pieluchowanie wielorazowe prowadząca wypożyczalnię pieluszek wielorazowych, której Siedziba znajduje się w Piła przy ulicy Kolbe 7a/7, dodatkowe miejsce wykonywania działalności Piła, al. Niepodległości 21.

Klient – osoba fizyczna zawierająca umowę najmu z Wypożyczalnią w celach innych niż zarobkowe.

Cennik – załącznik do Regulaminu przedstawiający opłaty oraz dodatkowe warunki wypożyczenia. Zawieranie i wykonywanie umów wypożyczenia sprzętu następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.

Niniejszy Regulamin jest dołączany każdorazowo do umowy wypożyczenia sprzętu.

§2 Zawieranie umów wypożyczenia zestawów pieluszkowych

1. Wypożyczalnia wypożycza Klientom pieluszki wielorazowe i wkłady wg dostępności w jej siedzibie w Pile. Wypożyczanie prowadzone jest stacjonarnie, z odbiorem osobistym przez Klienta oraz internetowo, poprzez wysłanie pocztą lub kurierem. Oferta pieluszek do wypożyczenia przedstawiana jest na stronie www Wypożyczalni, na prowadzonych przez nią stronach w portalach społecznościowych lub w siedzibie.

2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia wypożyczonego przedmiotu. Wypożyczenie odbywa się każdorazowo na podstawie podpisanej umowy, której integralnymi załącznikami są protokół odbioru, protokół zwrotu oraz regulamin wypożyczania.

3. Wraz z podpisaniem UMOWY WYPOŻYCZENIA Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.

4. Pieluszki odbierane i zwracane są przez Klienta osobiście lub pocztą/kurierem. Szczegóły wydania sprzętu uzgadniane są z wypożyczalnią telefonicznie lub mailowo.

5. Pieluszki wypożyczane są osobie, która okaże dokument potwierdzający tożsamość oraz wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię (wysokość opłaty za najem oraz kaucji uzależniona jest od ilości pieluszek oraz terminu trwania UMOWY WYPOŻYCZENIA, a stawki przedstawione są w CENNIKU).

6. Kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu pieluch do Wypożyczalni. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia pieluchy lub wkładu Klient zawiera umowę kupna z Wypożyczalnią, a utracony/ uszkodzony sprzęt staje się jego własnością. W przypadku zagubienia lub kradzieży sprzętu Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zapłatę Wynajmującemu kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionego lub skradzionego sprzętu, tj. uznaje się, że w dniu wypożyczenia została zawarta umowa kupna-sprzedaży.

7. Klient zobowiązuje się zwrócić pieluszki i wkłady w takim samym stanie, w jakim je wypożyczył oraz w terminie ustalonym w UMOWIE WYPOŻYCZENIA. Klient jest zobowiązany zwrócić sprzęt Wynajmującemu na adres Wypożyczalni – Piła ul. Ojca Kolbe 7a/7.

8. Opłata za okres wypożyczenia oraz czynności dodatkowe (zgodnie z CENNIKIEM, w tym ewentualnej przesyłki)) pobierana jest w momencie zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym i potrącana jest z wpłaconej Kaucji. Kaucja może zostać wpłacona gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

9. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest UMOWA WYPOŻYCZENIA, po wniesieniu zapłaty wydane zostaje potwierdzenie wpłaty.

10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania pieluszek i zobowiązuje się do dbałości o nie oraz wykorzystywania ich bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw pieluszek. W przypadku ujawnienia się wady pieluszek, która uniemożliwia jej użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego używania pieluch i wkładów.

13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie pieluch jest tydzień. Opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy najmu. Zwrot sprzętu następuje do godziny 17.00 w dniu zakończenia obowiązywania UMOWY WYPOŻYCZENIA, z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zawarta tylko na okres, który kończy się w dzień powszedni, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wypożyczenia o kolejny dzień. Przekroczenie umowy wypożyczenia o więcej niż 7 dni kalendarzowych jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna przedmiotu wypożyczenia. Cena przedmiotu jest równa wpłaconej kaucji oraz określona w CENNIKU i UMOWIE WYPOŻYCZENIA.

14. Stawki opłat za wypożyczenie pieluch i wkładów oraz wysokość kaucji określone są w CENNIKU Wypożyczalni.

15. Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu - ilość tygodni licząc od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu- przez tygodniowe stawki opłat odpowiadające terminowi na jaki została zawarta Umowa. Czas trwania Najmu ustala się w dniu wypożyczenia. Obowiązują stawki tygodniowe odpowiadające czasowi trwania najmu z dnia zawarcia umowy, niezależnie od ewentualnego przekroczenia przez Klienta czasu, na jaki umowa została zawarta.

16. Do czasu wypożyczenia nie zalicza się czasu transportu.

17. W przypadku zaginięcia pieluch, wkładów lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot pieluch w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W przypadku utraty pieluch w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wypożyczalnię.

18. Klient zobowiązuje się użytkować pieluszki i wkłady zgodnie z zasadami pielęgnacji dołączonymi do wypożyczanego zestawu.

18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie pieluszek zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponadnormatywne zużycie pieluszek, zniszczenie oraz zdekompletowanie zestawu pieluchowego. W przypadku protokolarnego ustalenia ponadnormatywnego zużycia (np. przetarcia, rozprucia, zadarcia, zaciągnięcia, przegryzienia itp.) lub zniszczenia strony zgadzają się, że zawarta zostaje umowa kupna, a kaucja zaliczona na jej poczet.

20. Inne, nieujęte w Regulaminie kwestie, regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

21. Administratorem danych osobowych Klientów Wypożyczalni jest Pieluchowanie wielorazowe Agnieszka Ambrożuk, ul. Ojca Kolbe 7a/7, 64-920 Piła. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu sprzętu oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni Pieluchowanie wielorazowe.

22. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu sprzętu.

23. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

24. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aga.ambrozuk@pieluchowaniewielorazowe.pl

25. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.

26. Klient, wpłacając kaucję, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

27. Załączniki:

1) Cennik

2) Wzór Umowy Najmu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni pieluch wielorazowych Pieluchowanie wielorazowe

CENNIK

§ 1 Pieluszki

Koszt wypożyczenia:

7 dni – 20zł/ 10 pieluszek i 12 wkładów (rzeczywisty czas wypożyczenia, nie wliczamy do niego czasu przesyłki)

Zestawy można pożyczyć na 2, 3 tygodnie, odpowiednio wtedy zwielokrotnia się cena wypożyczenia.

Zestaw otulaczy NB - 60zł/6tygodni
Zestaw mieszany NB - 120zł/6 tygodni

§ 2 Inne opłaty

Kaucja zwrotna - 70% wartości pieluszek i wkładów, ale nie więcej niż 300zł

Kaucja zestawu otulaczy NB - 120zł
Kaucja zestawu mieszanego NB - 250zł

Koszt przesyłki do klienta – 15zł

Koszt przesyłki do wypożyczalni – pokrywa klient, wysyłając pieluszki pocztą lub kurierem, przesyłka musi być rejestrowana.

Zniszczenie, zgubienie pieluszki/wkładu – wartość rynkowa danej pieluszki/wkładu

§ 3 Warunki dodatkowe

1. Wszystkie opłaty (poza kosztem przesyłki zwrotnej do wypożyczalni) odejmuje się od kaucji zwrotnej.

2. Przedstawione ceny wyrażają się wartościami brutto, tj. z uwzględnieniem VAT.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wypożyczalni pieluszek wielorazowych Pieluchowanie wielorazowe

UMOWA Wypożyczenia …….....……...…………….

zawarta ……………..……. w Pile pomiędzy:

Imię i Nazwisko: ......................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................. Telefon: ..................................................

E-mail: ...................................................................................... zwanym dalej „Klientem”

a Pieluchowanie wielorazowe Agnieszka Ambrożuk, ul Ojca Kolbe 7a/7, 64-920 Piła, prowadzącym wypożyczalnię, zwanym dalej „Wypożyczalnią”.

§1 Przedmiot wypożyczenia

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie Klientowi do używania zestawu pieluszek:

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) Łączna wartość zestawu w PLN ................................., słownie:......................................................................................................................

2. Wypożyczalnia zapewnia, że pieluszki i wkłady wypożyczane Klientowi są sprawne, czyste, wyprane i gotowe do użytku, a Klient to potwierdza.

3. W przypadku uszkodzenia pieluszek lub wkładów w okresie wypożyczenia zawarta zostaje umowa kupna-sprzedaży za cenę odpowiadającą wartości uszkodzonej pieluszki/wkładu wskazaną w §1 ust. 1 pkt c, a wpłacona Kaucja zaliczona na jej poczet.

§ 2 Kaucja

1. Najemca deponuje 70% wartości wynajmowanego zestawu pieluszkowego, jednak nie więcej niż 300,00zł jako kaucję w kwocie ........... PLN (gotówką, kartą płatniczą, przelewem – niepotrzebne skreślić). Kaucja jest zwracana Klientowi po zwrocie wypożyczonego zestawu pieluszkowego w stanie niepogorszonym, bez odsetek. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Klienta względem Wypożyczalni, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy.

2. Należność wynikająca z umowy wypożyczenia zostanie pobrana z wpłaconej Kaucji, a Kaucja zwrócona w wartości pomniejszonej o należności wynikające z Umowy.

§ 3 Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony ............ dni, w terminie:

a) Data początkowa - .....................…

b) Data końcowa - ........................

2. Zwrot przedmiotu najmu wypożyczenia do 7 dni zostanie rozliczony wg stawek tygodniowych obowiązujących w Umowie.

3. W przypadku braku zwrotu przedmiotu wypożyczenia w ciągu 7 dni od daty końcowej Umowy wskazanej w §3 ust. 1 pkt b zawarta zostaje umowa kupna-sprzedaży za cenę odpowiadającą wartości sprzętu wskazaną w §1 ust. 1 pkt c, a wpłacona Kaucja zaliczona na jej poczet.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Najemca za najem sprzętu uiści opłatę w wysokości ............. złotych brutto za tydzień. Opłata będzie płatna przy zwrocie sprzętu.

2. Szczegółowo opłaty opisane są w Cenniku.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Z chwilą rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych pieluszek/wkładów w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia. Zwrot zestawu pieluszkowego następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia przez Wypożyczalnię od Klienta zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu oraz dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa zostaje zawarta w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Akceptuję warunki wypożyczenia zawarte w Umowie, Regulaminie wypożyczalni pieluszek wielorazowych Pieluchowanie wielorazowe oraz Cenniku:

.............................… .............................

Klient Wypożyczalnia

Załącznik:

1) Regulamin Wypożyczalni pieluch wielorazowych Pieluchowanie wielorazowe

Protokół wydania

Dzień wydania: ............................................ Potwierdzam odbiór sprzętu zgodnie z § 1 Umowy. Nie zgłaszam uwag do jego stanu technicznego, z którym zapoznałam/em się podczas wydania.

................................................

Klient

Protokół zwrotu

Dzień zwrotu: ............................................ Naliczona opłata: ......................................

Stan techniczny sprzętu przy zwrocie (wykreślić niepotrzebne): a) BEZ UWAG b) UWAGI

c) Stan zwracanego sprzętu jest pogorszony ponad standardowe zużycie, w związku z czym Klient zobowiązany jest do jego zakupu. Wydano potwierdzenie wpłaty.

....................................................

Wypożyczalnia